Ծրագիր 2021-2022 ուսումնական տարի


4-5-րդ դասարաններ
Մաթեմատիկա առարկայի ուսումնական ծրագիր

Մաթեմատիկա առարկայի ուսուցման նպատակներն են.

  •  մաթեմատիկական այնպիսի գիտելիքների ու կարողությունների
   ձևավորում, ինչն անհարաժեշտ է գործնական կիրառությունների, հարակից առարկաների ուսումնասիրման և կրթության շարունակականության համար
  • գործնական կարողություններ, գործնական իրադրություններում գիտելիքները կիրառելու կարողություններ
  •  վերլուծական, տրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության,
   ինտուիցիայի, տարածական պատկերացումների ձևավորում ու
   զարգացում
  • մաթեմատիկայի, որպես գիտության ու տեխնիկայի ունիվերսալ լեզվի,
   երևույթների ու պրոցեսների մոդելավորման միջոցի մասին
   պատկերացումների ձևավորում
  •  ստեղծագործական կարողություններ, թվաբանական  գիտելիքների և մեթոդների, դրանք գործնական իրադրություններում  կիրառելու կարողությունների ձևավորում ու զարգացում
  •  թվաբանական գործողություններ կատարելու բանավոր և գրավոր
   հմտությունների ձևավորում
  • դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողությունների
   ձևավորում
  •  որոշումներ կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին
   քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողությունների
   ձևավորում
  •  ուշադրության, հիշողության, աշխատասիրության,
   հանդուրժողականության, նպատակասլացության, համբերության
   զարգացում
  • սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության սերմանում
  • ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու մշակույթի ձևավորում
  • խմբում աշխատելու կարողություններ, համագործակցային կարողություններ,
 • սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտություններ

 Մաթեմատիկա առարկայի ուսուցման  հիմնական խնդիրներն են.

 •  զարգացնել բնական թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանց հատկությունները կիրառելու ունակություններ
 • խորացնել գիտելիքները բաժանարարի, բազմապատիկի, մեծությունների մասին
 •  գաղափար տալ ամբողջի, մասի, կոտորակի մասին
 • ընդլայնել պատկերացումները երկրաչափական պատկերների մասին
 • գաղափար տալ ուղղի, հատվածի,  ճառագայթի   մասին
 • համակարգել և զարգացնել սովորողների նախորդ դասարաններում ձեռք բերած  գիտելիքները բնական թվերի, նրանց հատկությունների վերաբերյալ, ձևավորել սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության գաղափարը
 • արմատավորել սովորական կոտորակի, նրա հատկությունների, կոտորակների հետ գործողությունների և դրանց հատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ
 •  ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ խառը թվերի, նրանց հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
 • խորացնել և զարգացնել մեծությունների, դրանց  չափման և դրանց հետ գործողություններ կատարելու, կիրառելու վերաբերյալ գիտելիքներն ու կարողությունները
 • ձևավորել թվային ճառագայթի վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ և կարողություններ
  ձևավորել և զարգացնել կիրառական խնդիրներ լուծելու կարողություններ

Ուսումնական միջավայրը.

 •  Սովորողի և դասավանդողի  անհատական  համակարգիչ (նեթբուք կամ նոթբուք):

Համացանցում ուսուցման միջավայրը.

Դասընթացի  կազմակերպումը.

Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի (շաբաթական չորս ժամ), մաթեմատիկա լաբորատորիայի սահմանած օրացույցի, կրթահամալիրյան օրացույցի: Սովորողն իր ընտրությամբ կարող է ընտրել ուսուցման հեռավար, առցանց, համակցված ուսուցման տարբերակներ:
Յուրաքանչյուր դասարանում սովորողների թիվը՝ 25-30 է, այդ թվում` հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Ուսուցումը իրականացման ձև՝   նախագծային: Սովորողները յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցման սկզբում ստանում են նախագծի փաթեթը, տանը, դպրոցում  կազմակերպում նախագծի կատարման աշխատանքները դասավանդողի ուղղորդմամբ, իսկ թեմայի ավարտին դասավանդողին է ներկայացնում նախագծի արդյունքները, այնուհետև հրապարակում է աշխատանքը իր բլոգում՝ համապատասխան բաժնում: Սովորողները նախագծերի իրականացման ժամանակ համացանցից, էլեկտրոնային գրքերից և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներից ինքնուրույն փնտրում և մշակում են անհրաժեշտ ինֆորմացիան, կատարում աշխատանքները: Բացի այդ, նախագծերի արդյունքների ներկայացման համար սովորողները կրկին ինքնուրույն են ընտրում ներկայացման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագիրը,  սովորողը կարող է  առաջարկել իր գտած ծրագիրը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել նաև տվյալ ծրագրի ուսուցանումը մյուս սովորողների համար, տարվում են   սովորող-սովորոցնեող աշխատանքներ: 

Գնահատումը.


Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է 10 միավորանոց համակարգով: Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է փոխել գնահատականը: Մաթեմատիկա դասընթացի առարկայական ծրագրով նախատեսված թեմաների ուսուցումն ու յուրացումը կազմակերպվում է դասարանում և յուրաքանչյուր դասաժամի ընթացքում սովորողը հնարավորություն ունի առաջարկվող առաջադրանքներից հավաքել միավորներ, որոնք վերջում վերածվում են գնահատականի: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում ստանում է միավորներ, ընդ որում և՛ բանավոր հարցումից, և՛ հանձնարարված նախագծային աշխատանքից:  Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքները մաթեմատիկայից՝  իր ցանկությամբ ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը: Տանը կատարվող աշխատանքի համար սովորողը չի գնահատվում (թվանշանով չի գնահատվում ), սովորողն իր  կատարած աշխատանքը ուղարկում է դասավանդողի էլեկտրոնային հասցեին, դասավանդողը ստուգում է այն, իսկ աշխատանքի քննարկումը կատարվում է թե՛ առցանց, և թե՛ նախապես նշանակված խորհրդատվության ժամերին: Սովորողը անբավարար գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նախագծային աշխատանքները և մինչև կիսամյակի ավարտը հնարավորություն ունի շտկելու այն: Առավելագույն 10 միավոր սովորողը ստանում է, եթե մասնակցում է նաև հետազոտական աշխատանքների, մաթեմատիկական ստուգատեսների, մրցույթների և արժանանում մրցանակի: Սովորողի ուսումնակն շրջանի գնահատականը ձևավորվում է ըստ կատարած աշխատանքի որակական հատկանիշների, իսկ տարեկան աամփոփ գնահատականը նշանակվում է հաշվի առնելով ուսումնական չորս շրջանները:

Բովանդակություն

4-րդ դասարան

Միանիշ ու  բազմանիշ թվեր։  Թվի բնութագրումը
Համակարգչայի ծրագիր՝ Microsoft word, paint

 • Թվի ծագումը
 • Բազմանիշ  թվերի դիրքային գրառման դասերը և կարգերը
 • Կարգային միավորներ
 • Թվերի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով
 • Թվերի դիրքային գրությունը
 • Թվերի ընթերցումը
 • Թվերի կցագրումը
 • Թվերի համեմատումը
 • Թվերի դասավորումը  նվազման և աճման կարգով
 • Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Բանավոր հաշվարկ
 • Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում

Թվաբանական  գործողություններ
Համակարգչային ծչագիր — Microsoft word, paint, excel

 • Բազմանիշ թվերի հետ գործողությունները՝  գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում
 • Գումարման ստուգումը հանումով
 • Հանման ստուգումը գումարով
 • Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով
 • Բաժանում երկնիշ և եռանիշ  թվերի վրա
 • Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
 • Մնացորդով բաժանում
 • Մնացորդով բաժանում ու արդյունքի ստուգում
 • Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ
 • Հայտնի գումարելիի և գումարի միջոցով  անհայտ գումարելիի որոշում
 • Նվազելիի և տարբերության միջոցով հանելիի որոշում
 • Տարբերության և հանելիի միջոցով նվազելիի որոշում
 • Արտադրյալի և արտադրիչի միջոցով անհայտ արտադրիչի որոշելը
 • Բաժանելիի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանարարի որոշելը
 • Բաժանարարի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանելիի որոշելը
 • Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ, որտեղ կկիրառվեն թվաբանական գործողությունների  հատկությունները
 • Բանավոր հաշվելու եղանակներ
 • Գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելիս
 • Միևնույն   կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ
 •  Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ
 • Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ 
 • Գումարման տեղափոխական հատկությունը
 • Բազմապատկման տեղափոխական  հատկությունը
 • Գումարման  և բազմապատկման  զուգորդական   հատկությունները
 • Գումարման   զուգորդական   հատկությունը
 • Բազմապատկման  զուգորդական   հատկությունը
 • Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառումը
 • Բազմապատկման հատկությունների համատեղ կիրառումը
 • Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում (երկրորդ, երրորդ մակարդակներ)

Պատիկ և բաժանարար
Համակարգչային ծչագիր — Microsoft word, paint, excel

 • 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները
 • 5-ի բաժանելիության հայտանիշը
 • Զույգ և կենտ թվեր
 • 2-ի բաժանելիության հայտանիշը


Սովորական կոտորակներ
Համակարգչային ծչագիր — Microsoft word,  formula գործիքի ծանոթություն, կիրառում

 • Թվի մասը գտնելը
 • Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը
 • Մասերի համեմատումը
 • Կոտորակ, համարիչ, հայտարար
 • Կանոնավոր  և անկանոն կոտորակներ
 • Հավասար  հայտարար   ունեցող   կոտորակների  համեմատումը
 • Հավասար  համարիչ  ունեցող   կոտորակների  համեմատումը
 • Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների համեմատումը
 • Կոտորակների վերաբերյալ պարզ տեքստային խնդիրներ՝ թվի մասը և թիվը նրա մասի միջոցով գտնելու վերաբերյալ
 • Գործնական աշխատանքներ
 • Ամենամասյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում (երկրորդ, երրորդ մակարդակներ)
 • Ինտերակտիվ մոդելներ
  Կոտորակներ ներածություն
  Կոտորակների գաղափարը
  Կոտորակներ հավասարություն

Մեծություններ

Համակարգչայի ծրագրերը՝ Geogebra, paint

 • Ուղիղ, հատված ու ճառագայթ
 • Բեկյալ, բեկյալի գծի երկարություն
 • Քառակուսի
 • Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը
 • Ուղղանկյուն
 • Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը
 • Խնդիրներ մակերեսի և պարագծի վերաբերյալ
 • Գործնական չափումներ
 • Ամենամասյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում (երկրորդ, երրորդ մակարդակներ)
 • Ինտերակտիվ մոդելներ
  Մակերեսի հաշվումը
 • Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով
 • Չափման միավորների համեմատումը
 • Թվաբանական գործողություններ չափման միավորներով
 • Նույն զանգվածի արտահայտումը տարբեր միավորներով
 • Նույն հեռավորության արտահայտումը տարբեր միավորներով
 • Ժամանակ–արագություն–ճանապարհ փոխկապակցվածությունը
 •  Ժամանակի չափման միավրոները
 • Զանգվածի չափման միավորները
 •  Խնդիրների լուծում։
 • Խնդիրներ հեռավորություն  հաշվելու  վերաբերյալ
 • Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում

5-րդ   դասարան

1  Բնական թվեր և զրո
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, excel

  • Թվանշաններ և դրանց միջոցով թվի գրառումը
  • Կարգեր, կարգային միավորներ
  • Թվի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով
  • Թվերի ընթերցումը
  • Հաշիվ և թիվ: Բնական թվեր
  • Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրա
  • Հաշվարկային խնդիրներ(խնդիրներ թվային կախվածության վերաբերյալ)
  • Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի  կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

2 Գործողություններ  բնական թվերով
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, excel

 • Բնական թվերի գումարումը
 • Գումարման տեղափոխական օրենքը
 • Գումարման զուգորդական օրենքը
 • Բնական թվերի բազմապատկումը
 • Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը
 • Բազմապատկման զուգորդական օրենքը
 • Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
 • Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Բնական թվերի հանումը
 • Հանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Բնական թվերի բազմապատկումը
 • Կարգային միավորների բազմապատկումը
 • Բազմապատկման  հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Բնական թվերի բաժանումը, բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Մնացորդով բաժանում
 • Բաժանման հատկությունները
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման  թեստի  կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

3  Մեծությունների  չափում։  Երկրաչափության  տարրեր
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, Geogebra

 • Հատված և նրա երկարությունը
 • Ճառագայթ, ուղիղ և հարթություն, սանդղակներ, կոորդինատային ճառագայթ
 • Շրջանագիծ, շրջան
 • Անկյուններ և նրանց չափումը
 • Բեկյալ գծեր և բազմանկյուններ
 • Ուղղանկյան  մակերեսը
 • Ուղղանկյունանիստ, ծավալ, ուղղանկյունանիստի ծավալը
 • Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը
 • Գործնական չափումներ
 • Թեմայի ամփոփում   ինքնաստուգման թեստի  կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

4Բնական թվերի  բաժանելիությունը
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, excel

 • Բնական թվի բաժանարարներն և  բազմապատիկները
 •  Բաժանելիության հայտանիշներ, թվերի  բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի, 2-ի, 3-ի, 9-ի,4-ի:
 • Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար
 • Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
 • Պարզ և բաղադրյալ թվեր
 • Բաղադրյալ թվերի վերլուծումը պարզ արտադրիչների
 • Երկու թվերի  ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը` թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի  կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

5 Սովորական կոտորակներ

 • Մաս և ամբողջ
 • Բաժիններ, բաժինների գումար, սովորական կոտորակներ
 • Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը և սովորական կոտորակների հավասարության պայմանը
 • Սովորական կոտորակների ընդհանուր հայտարար բերելը
 • Կոտորակների համեմատումը
 • Կոտորակների գումարում և հանում
 • Կոտորակների բազմապատկումը և բաժանումը
 • Փոխհակադարձ կոտորակներ
 • Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար
 • Տեղափոխական և զուգորդական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար
 • Գումարման և հանման նկատմամբ  բազմապատկման բաշխական օրենքը  կոտորակների համար
 • Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրերի քննարկում (երկրորդ մակարդակ)
 • Ինտերակտիվ մոդելներ՝

Կոտորակներ ներածություն

Կոտորակների գաղափարը
Կոտորակներ հավասարություն

 Խառը թվեր

 • Խառը թվեր
 • Խառը թվերի համեմատումը
 • Խառը թվերի գումարումը, հանումը
 • Խառը թվերի բաժանումը, բազմապատկումը
 • Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը  խառը թվերով
 • Գործնական չափումներ
 • Խնդիրների քննարկում
 • Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների լուծում (երկրորդ մակարդակ)
 • Ինտերակտիվ մոդելներ
  Կոտորակներ խառը թվեր