Ծրագիր. 4-5-րդ դասարան 2019-2020

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Մաթեմատիկա
4-5-րդ դասարան 2019-2020 թթ.

Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են:
Սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել

·        Տրամաբանական, լեզվական մտածողություն
·        Թվաբանական գիտելիքներ և մեթոդներ
·        Գործնական իրադրություններում կիրառելու կարողություններ  դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ
·        Խմբում աշխատելու կարողություններ
·        Ուշադրություն, հիշողություն, աշխատասիրություն, հանդուրժողականություն, նպատակասլացություն, համբերություն  սերմանել
·        Վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ
·        Ձևավորել ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու կուլտուրա:

4-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են՝

·        Զարգացնել բնական թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանց հատկությունները կիրառելու ունակություններ
·        Խորացնել գիտելիքները բաժանարարի, բազմապատիկի, մեծություններ մասին
·        Գաղափար տալ ամբողջի, մասի, կոտորակի մասին
·        Ընդլայնել պատկերացումները երկրաչափական պատկերների մասին
·        Գաղափար տալ կոորդիանատային ճառագայթի, անկյան մասին:

5-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

·        Համակարգել և զարգացնել սովորողների նախորդ դասարաններում ձեռք բերած  գիտելիքները բնական թվերի, նրանց հատկությունների, բնական թվերի հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ  ձևավորել սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության գիտակցություն
·        Արմատավորել սովորական կոտորակի, նրա հատկությունների, կոտորակների հետ գործողությունների և դրանց հատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ
·        Ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ խառը թվերի, նրանց հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
·        Խորացնել և զարգացնել երկրաչափական և ֆիզիկական մեծությունների, դրանց  չափման և դրանց հետ գործողություններ կատարելու, կիրառելու վերաբերյալ գիտելիքներն ու կարողությունները
·        Ձևավորել թվային ճառագայթի վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ և կարողություններ
·        ձևավորել և զարգացնել կիրառական խնդիրներ լուծելու կարողություններ:

2. Ուսումնական միջավայրը`
Ուսումնական կաբինետ,  համացանց, պրոյեկտոր, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի փաթեթներ : Համացանցում ուսուցման միջավայրը` մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի, դասարանի բլոգ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք : Դասավանդողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր`նոութբուք կամ նեթբուք,  էլեկտրոնային մատյան, անձնական բլոգ, կայք, համակարգչային ծրագրերի և ուսումնական նյութերի փաթեթներ, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ : Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային գրքեր, դասավանդողի կողմից առաջարկված ուսումական նյութերի փաթեթներ, անձնական բլոգ:
Ուսումնական նյութեր` պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված  դասագրքերի թվային տարբերակներ, էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ, խնդրագրքեր, ուսումնական նախագծերի փաթեթներ:

3. Ծրագրային նյութի յուրացման կազմակերպումը :
Ուսումնական պարապմունքների նկարագրություն`
Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի և կրթահամալիրյան օրացույցի: Կրթահամալիրում դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով: Սովորողների քանակը` 20-25, որոնց թվում նաև հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, ընթերցասրահում, բակում և այլ ուսումնական միջավայրում` 45 րոպե տևողությամբ՝ համապատասխան գործիքների, թվային ուսումնական նյութերի օգտագործմամբ: Դասապրոցեսի ընթացքում դասավանդողը կազմակերպում է ծրագրով նախատեսված նյութի, կարողությունների ու հմտությունների յուրացումը:
Ուսումնական նյութերի, միջոցների օգտագործում :
Սովորողները գրադարանի կայքից ներբեռնում են անհրաժեշտ դասագրքեր, ձեռնարկներ, խնդրագրքեր և այլ ուսումնական նյութեր:Դասավանդողը ուսումնական նյութերը, առաջադրանքները, օգտակար տեղեկատվությամբ հոդվածները, ֆիլմերը կամ հղումները տեղադրում է բլոգում, որից օգտվում են սովորողները:
Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը:

·        Խնդիրների, վարժությունների, թեստերի լուծում
·        Գրավոր աշխատանք դասարանում, տանը
·        Համակարգչային ծրագրերի օգտագործում  ստուգատեսներին և կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված նախագծերին և ծեսերին :
·        Մասնակցություն  ուսումնահասարակական նախագծերին, ճամփորդություններին, ճամբարներին
·        Մասնակցություն Դասարանում և տանը ուսումնական պարապմունքի կազմակերպում
·        Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, որն ապահովված է անհրաժեշտ ուսումնական գործիքներով և նյութերով:
·        Դասի տևողությունը 45 րոպե:
·        Դասարանային աշխատանքները սովորողները կատարում են իրենց անհատական համակարգիչներում, որոնց հետևելու, մեկնաբանելու և խմբագրելու հնարավորություն ունի դասավանդողը:
·        Տնային աշխատանքների փաթեթն ուղարկվում է այն սովորողների էլեկտրոնային հասցեներին, ովքեր ընտրել են տնային աշխատանքը՝ որպես լրացուցիչ կրթություն: Այդ աշխատանքը ունի հստակ վերջնաժամկետ, որից հետո դասավանդողը նշանակում է խորհրդատվության (քննարկման) ժամ և քննարկում սովորողների հետ իրենք կատարած աշխատանքը:

4. Գնահատման համակարգ
Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման համակարգի ՝ 10 միավորանոց համակարգով: Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է փոխել գնահատականը: Մաթեմատիկա դասընթացի առարկայական ծրագրով նախատեսված թեմաների ուսուցումն ու յուրացումը կազմակերպվում է դասարանում և յուրաքանչյուր դասաժամի ընթացքում սովորողը հնարավորություն ունի առաջարկվող առաջադրանքներից հավաքել միավորներ, որոնք վերջում վերածվում են գնահատականի: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում ստանում է միավորներ և բանավոր հարցումից , և հանձնարարված նախագծային աշխատանքից: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքները մաթեմատիկայից ՝ իր ցանկությամբ ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը: Տանը կատարվող աշխատանքի համար սովորողը չի գնահատվում (թվանշանով չի գնահատվում ) , սովորողի կատարած աշխատանքը ուղարկվում է դասավանդողի էլեկտրոնային հասցեին, դասավանդողը ստուգում է այն, իսկ աշխատանքի քննարկումը կատարվում է թե առցանց և թե նախապես նշանակված խորհրդատվության ժամերին: Սովորողը անբավարար գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նախագծային աշխատանքները և մինչև կիսամյակի ավարտը հնարավորություն ունի շտկելու այն: Առավելագույն 10 միավոր սովորողը ստանում է, եթե մասնակցում է նաև հետազոտական աշխատանքների, մաթեմատիկական ստուգատեսների, մրցույթների և արժանանում մրցանակի: Սովորողի կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է ըստ կատարած աշխատանքի թվային և որակական հատկանիշների, իսկ տարեկան գնահատականը նշանակվում է հաշվի առնելով կիսամյակային գնահատականները:

Բովանդակություն 4-րդ դասարան

·        Բնական թվերի հետ գործողություններ
·        Թվաբանական գործողությունների հատկությունների օգտագործումը հաշվառումներ կատարելիս
·        Թվաբանական գործողությունների կատարման ստուգումը
·        Բաժանում երկնիշ, եռանիշ թվերի վրա և դրան բերվող դեպքերը
·        Բազմապատիկ
·        Բաժանարար
·        Թվերի բաժանելիությունը. 2-ի, 5-ի, 10-ի վրա բաժանելիության հայտանիշները
·        Արտադրյալի և արտադրիչի միջոցով անհայտ արտադրիչի որոշելը
·        Բաժանելիի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանարարի որոշելը
·        Բաժանարարի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանելիի որոշելը
·        Գործողությունների կատարման կարգն արտահայտություններում
·        Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ
·        Մնացորդով բաժանում
·        Բանավոր հաշվելու եղանակներ
·        Մակերես
·        Կոտորակներ
·        Չափումներ և   Մասեր
·        Մասերի համեմատումը
·        Պարզ խնդիրներ` ամբողջի մասը և ամբողջը նրա մասով գտնելու վերաբերյալ
·        Կոտորակ, համարիչ, հայտարար
·        Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ
·        Ամբողջ թիվը կոտորակի տեսքով ներկայացնելը
·        Երկու կոտորակների հավասարումը
·        Նույն հայտարար և նույն համարիչ ունեցող երկու կոտորակների համեմատումը
·        Պարզ խնդիրներ`թվի մասը և թիվը նրա մասով գտնելու վերաբերյալ
·        Մեծություններ
·        Սանդղակներ
·        Կոորդինատային ճառագայթ
·        Թվերի պատկերումը կոորդինատային ճառագայթների վրա
·        Թվերի համեմատումը կոորդինատային ճառագայթի միջոցով
·        Հեռավորությունը կոորդինատային ճառագայթի վրա

5-րդ դասարան

·        Բնական թվեր
·        Բնական թվի գրառումը տասական համակարգով
·        Բնական թվերի համեմատում
·        Գումարում, գումարման օրենքները
·        Հանում, հանման հատկությունները
·        Բազմապատկում, նրա օրենքները
·        Գումարման, հանման, բազմապատկման ալգորիթմները
·        Առանց մնացորդի և մնացորդով բաժանում
·        Թվային արտահայտություններ
·        Մեծություններ
·        Ուղիղ, ճառագայթ, հատված, հատվածի չափումը, երկարության չափման միավորները
·        Կոորդինատային ճառագայթ, բնական թվերի ներկայացումը և համեմատումը կոորդինատային ճառագայթի միջոցով
·        Բազմանկյուն, բազմանկյան պարագիծը
·        Զուգահեռ , հատվող ուղիղներ
·        Ուղղահայաց ուղիղներ
·        Ողղանկյուն, ուղղանկյան մակերեսը, մակերեսի չափման միավորները
·        Ողղանկյունանիստ, նրա ծավալը, ծավալի չափման միավորները
·        Անկյուն, անկյան չափումը
·        Արագություն, դրա չափման միավորները
·        Զանգված, զանգվածի չափման միավորները
·        Ժամանակի չափման միավորները
·        Թվերի բաժանելիությունը
·        Բաժանարար և բազմապատիկ
·        Բաժանելիության հայտանիշները
·        Բնական թվի զույգությունը, բնական թվի բաժանարարները, զույգ և կենտ թվեր, պարզ և բաղադրյալ թվեր
·        Բնական թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների
·        Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
·        Սովորական կոտորակներ
·        Սովորական կոտորակներ, դրանց հավասարությունը
·        Թվի մաս որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով
·        Կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը
·        Կոտորակների համեմատումը
·        Թվաբանական գործողություններ սովորական կոտորակների հետ
·        Խառը թվեր
·        Խառը թվերի համեմատումը, Գործողություն դրանց հետ :

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ ծրագիր, 4-5րդ դասարան
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
2017-2018  ուսումնական տարի

Ուսումնական միջավայր.
ուսումնական կաբինետ`  դասավանդողի  և սովորողների անհատական նոթբուքեր
համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք, խմբային բլոգ՝ բլոգավարելո համա

2.Թեմա
Հետաքրքաշարժ խնդիրներ, խաղեր  ՏՀՏ կիրառմամբ
Մոգական քառակուսիներ  2-5- րդ դասարանի համար
Ռեբուսներ
Խնդիրներ նախորդ տարվա օլիմպիադաներից
Խնդիրներ լուցկու փայտիկներով
2-5 մաթ. դասագրքի դժվարին խնդիրների լուծում
Կենգուրուից  խնդիրներ  2009-2013 թ.
Տեսողական խաբկանք
Մաթեմատիկական հնարքներ
Թվային լաբիրինթոս
Տրամաբանական գունավորում
Մաթեմատիկական խաղեր
Մտապահած թիվ
Գլուխկոտրուկներ
Հաջորդականութրուն, օրինաչափություն
Գտիր ավելորդը
Մաթեմատիկական լաբիրինթոս
Բանավոր հաշվարկ
Ձևավորվող կարողություններ, հմտություններ, գիտելիք
Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել.
Օլիմպիական դժվարավին  խնդիրները հասկանալու, խնդիրների լուծման նոր եղանակներ մշակելու կարողություն, բանավոր հաշվելու կարողություն
Նոր խնդիրներ հորինելու կարողություն
Տրամաբանական,  լեզվական  մտածողություն
Դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ
Որոշումների կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողություններ

Ընտրությամբ գործունեության պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն
Պարապմունքները կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի: Խմբում կարող են ընդգրկվել մինչև 22    սովորող/ 4-5-րդ դասարան/  Դասի ընթացքում բացատրվում  և լուծվում են վերը նշված կայքերի օլիմպիական, տրամաբանական խնդիրները, կատարում ենք  բանավոր հաշվարկ: Սովորողները կատարում են տվյալների փոփոխություն` ստանալով նոր խնդիրներ, առաջարկում լուծման այլ եղանակներ և դրանք հրապարակում սեփական բլոգումներում:

Էլ. ռեսուրս, գրականություն

http://kangaroo.am/problems.htm
http://gradaran.mskh.am- դասագրքեր
http://www.maths-and-games.com/index.php?lang=am&pg=3
http://mocak.am/

http://mathematics.am/home.php
http://poqrik.am/category/yerexanerin/glukhkotrukner/
http://mathematics-tests.com/matematika-1-klass/domashnie-zadaniya/3-4-chetverty
http://ashap.info/Knigi/Matkruzhki/11-Logika.pdf
http://nazva.net/
http://www.smekalka.pp.ru/
http://eruditov.net/publ/18/
http://logika.vobrazovanie.ru/
https://www.braingames.ru/?path=category&catname=logic
http://www.mathplayground.com/
http://ixl.com/
http://www.klass39.ru/matematicheskij-labirint/